Business Central Espresso - т. принцип

Business Central Espresso - Postenprinzip

Какви са пост? А защо не са само за това счетоводство важно?

Всеки път, когато нещо се публикува в Business Central, т.нар пост. Когато се направи осчетоводяване, Business Central изпълнява таблица във фонов режим, в която се записват записи.

Въз основа на елементите всяка отделна резервация може да бъде проследена и разбрана по съответния начин. Следователно принципът на позицията в Business Central осигурява прозрачност и е особено важен за одит или данъчен одит.

Елементите включват напр.:

  • вещ: Формират се, когато се правят осчетоводявания по сметки в главната книга
  • стойностен артикул: Формира се, когато промените в стойността на запасите са осчетоводени
  • Сметки за вземания и подробни записи за вземания: Формират се, когато са осчетоводени фактури или кредитни известия за длъжник (= клиент).
  • Доставчик и подробни записи на доставчикаФормират се при осчетоводяване на фактури или кредитни известия към кредитор (= доставчик).
  • т. ДДС: Формира се при осчетоводяване на ДДС
  • др.

 Резюме на централното управление на бизнеса